Uitgaan & Cultuur

Vijf jaar dorpsbieb, van en voor ons allemaal

WEERSELO - Het was onlangs vijf jaar geleden dat de dorpsbieb in Weerselo werd geopend. Na de sluiting van het filiaal van de Openbare bibliotheek in 2017 bleek er groot draagvlak voor een voortgezette bibliotheekvoorziening en is met vereende krachten de dorpsbieb tot stand gekomen. 

De dorpsraad nam daarvoor het initiatief. Weerselo vond het belangrijk dat deze voorziening dichtbij beschikbaar bleef. Voor de bouw heeft de gemeente Dinkelland eenmalig een bedrag beschikbaar gesteld. De fysieke bieb is gerealiseerd door een aanbouw bij het gemeenschapscentrum ’t Trefpunt.

De stichting dorpsbieb Weerselo is de rechtspersoon die de ruimte huurt. De dorpsbieb krijgt geen ondersteuning of subsidie van de gemeente en voorziet in haar eigen inkomsten. Jaarlijks moet minimaal het huurbedrag worden opgebracht, maar ook is het nodig dat nieuwe boeken worden aangeschaft. Daarnaast zijn er ook inleiders bij lezingen waarvoor onkosten worden gemaakt.

Om voldoende inkomsten te krijgen doet de dorpsbieb jaarlijks mee aan de Rabo Clubsupport. Op enkele markten worden boeken die niet in de collectie passen verkocht. Deze opbrengsten zijn voor de dorpsbieb een belangrijke inkomstenbron.

De dorpsbieb heeft zich in de afgelopen vijf jaar een vaste plek in de Weerselose samenleving verworven. Daar zijn alle vrijwilligers heel blij mee.

Lezen

Het bestaan van de dorpsbieb is ingegeven door het belang dat wordt gehecht aan lezen en geletterdheid. Voor het volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij en het creëren van onderling begrip is lezen van groot belang.

Uitleen boeken

De meest in het oog springende activiteit van de dorpsbieb is het uitlenen van boeken. De verhouding kinderen en volwassenen is daarbij ongeveer 50-50. Daarnaast staat er in de Stiftswijzer op ’t Stift een zwerfboekenkast die tweewekelijks wordt ververst. Daar wordt goed gebruik van gemaakt.

De dorpsbieb heeft ongeveer achtduizend titels in de collectie, waaronder ook een groot aantal GROOTletterboeken. Deze wordt regelmatig vernieuwd aan de hand van de boeken die geschonken worden door de Weerseloërs en door kringloop De Beurs.

De basis van de boekencollectie is opgebouwd met een deel van de oude collectie van de Openbare bibliotheek en vooral met giften van de Weerseloërs. Elke eerste vrijdag van de maand is er gelegenheid om boeken te doneren. 

Voorlezen

Naast de boeken uitleen verzorgt de dorpsbieb voorleesmomenten voor peuters. Kinderen van de opvang Partou en van gastouders komen dan naar de dorpsbieb en worden in kleine groepen voorgelezen.

Repair Café

Met het Repaircafé levert de dorpsbieb haar bijdrage aan een duurzame samenleving. Via de website kan voor de vrijdagmiddag een afspraak worden gemaakt voor reparatie van verschillende (elektrische) apparaten, gebruiksartikelen en laptops.

Handwerken

Ook probeert de dorpsbieb de ontmoeting te stimuleren voor alle groepen. In het winterseizoen is er daarom het aanbod om op de vrijdagmiddag eens per maand aan de leestafel te handwerken. Dit levert heel gezellige bijeenkomsten op.

Onderscheidend

-Alle activiteiten zijn gratis (lenen, voorlezen, repaircafé, lezingen, handwerken)
-Er is geen lidmaatschap vereist
-Er wordt geen uitleenvergoeding gevraagd
-Er wordt uitgeleend op basis van vertrouwen
-Uitleningen worden niet geregistreerd
-Er is geen maximum uitleentermijn, aan leners wordt een redelijke termijn gevraagd
-De hele organisatie wordt gedragen door vrijwilligers

Bereikbaarheid

De dorpsbieb is geopend op:

maandag van 14.00 tot 16.00 uur
woensdag van 10.00 tot 12.00 uur
vrijdag vam 14.00 tot 20.00 uur

Op de website www.dorpsbiebweerselo.nl en wekelijks in het dorpsblad ’t Beukske worden actualiteiten vermeld.

Toekomst

De Rijksoverheid stelt meer middelen beschikbaar voor het bibliotheekwerk. Met ingang van 2025 krijgt de gemeente Dinkelland per inwoner structureel aanzienlijk meer geld voor het bibliotheekwerk.

De fysieke afstand tot de Openbare bibliotheek in Denekamp is groot; de dorpsbieb hoopt dat de extra middelen ook in Weerselo ingezet gaan worden waardoor meer inwoners dichtbij huis gebruik kunnen maken van een nog volwaardiger bibliotheekvoorziening.

Samenwerking

Binnen de dorpsbieb zijn zo’n twintig vrijwilligers actief; samen vervullen ze alle benodigde taken. Ze zijn er trots op dat ze er al vijf jaar in slagen om Weerseloërs van alle leeftijdscategorieën te bereiken met een waardevol aanbod.

De dorpsbieb Weerselo is een goed voorbeeld van een geslaagd burgerinitiatief waar heel Weerselo trots op mag zijn.

Ine Flinkers