Algemeen

Volle zaal tijdens jaarvergadering van Dorpsraad in Fleringen

FLERINGEN - Voorzitter Tonnie Busscher memoreerde het nog maar eens toen hij de jaarvergadering binnen anderhalf uur afsloot met de constatering dat een goede communicatie en betrokkenheid tussen mensen ontzettend belangrijk is en aan de basis ligt van goed bestuur. Goed contact en overleg met inwoners, verenigingen, ondernemers en gemeentelijke en provinciale overheid is belangrijk. Eensgezindheid en samen de schouders onder een leefbaar Fleringen. Dat stond centraal op deze jaarvergadering die bij Dok’s werd gehouden.

Een impressie van de integratie van De Spil en de school.
Een impressie van de integratie van De Spil en de school.

Voormalig burgemeester Haverkamp kreeg eerder bezoek en een presentje van de Dorpsraad Fleringen voor haar inspanningen om in het dorp die leefbaarheid een impuls te geven samen met de inwoners. Tonnie Busscher gaf nog eens het belang van een goede samenwerking met de gemeente Tubbergen weer waarna hij ook wethouder Frank Niens, directeur van de Heilig Hartschool Rene Wijers, buurtman Martin Nijland en dorpsondersteuner Silvia Sonder welkom heette.

Financiën

Chris IJland schepte vervolgens financiële duidelijkheid en presenteerde de jaarrekening en gaf de begroting voor komend jaar een gezicht. Er was goedkeuring van controle commissieleden en een tweede lid van de Dorpsraad, die gedurende het boekjaar ook inzicht heeft gehad in de boeken. Het leverde dan ook geen vragen op uit de zaal. Reservering voor nieuwe kopieerapparatuur voor het parochieblad Kruispunt wordt komend jaar noodzakelijk omdat de huidige apparatuur is afgeschreven en niet meer voldoet.

Goede doelen

De Dorpsraad heeft onlangs een nieuwe stichting in het leven geroepen die voor één overkoepelende collecte zorg draagt en die negen verschillende collectes in het dorp moet vervangen. Elk jaar in juni zullen collectanten dan een collectebrief bij de inwoners bezorgen die vervolgens wordt geïnd. In Langeveen is dit inmiddels ingevoerd en dient als voorbeeld voor Fleringen. Dit omdat het steeds moeilijker wordt veel vrijwilligers te vinden die langs de deuren willen. De dorpsraad wil graag naar een groep van 25 collectanten zodat gewerkt kan worden met kleine wijken.

Kruispunt

Het maken, drukken en vouwen van het informatieblad Kruispunt ,dat twee wekelijks verspreid wordt onder de inwoners, is een tijdrovende klus en tevens vrij kostbaar. Digitalisering en de informatie online versturen, wat inmiddels al wel gebeurt, wil de Dorpsraad graag zoveel mogelijk invoeren om ook kosten te besparen en het zo minder noodzakelijk wordt dure apparatuur aan te schaffen voor het drukken van het blad. De app met dorpsinformatie wordt zeer op prijs gesteld. Inwoners worden veelvuldig op de hoogte gebracht van activiteiten van de Dorpsraad, ontwikkelingen in het dorp of activiteiten die plaatsvinden. Een goede communicatie en inwoners tijdig betrekken bij de ontwikkelingen zorgt voor draagvlak in de samenleving aldus voorzitter Busscher.

Bestuurswisseling

Aftredend en herkiesbaar was Marlon Gerink. Zij werd unaniem herkozen voor een periode van vier jaar. Het leverde Marlon een applaus op van de zaal.

Wonen

Hugo Lenferink gaf duidelijkheid over de het thema wonen. De Dorpsraad heeft een nieuwe enquête uitgedaan in het dorp waaruit blijkt dat de Scholt 3 inmiddels volgebouwd is. Alle kavels zijn verkocht en daarop alle woningen reeds gebouwd of in aanbouw. Bij het plan Loohuis (particulier initiatief) wordt een zestal appartementen bij de entree van Fleringen gerealiseerd. Plan Scholt 3B is nog beschikbaar en daar kunnen nog een zestal woningen gebouwd worden.

Op de plaats van de huidige basisschool worden eveneens enkele seniorenwoningen gebouwd. Uit de onlangs gehouden enquête werd duidelijk dat er vanuit het dorp nog 38 inwoners graag in aanmerking wensen te komen voor een bouwkavel. Daarover gaat de Dorpsraad binnenkort met de gemeente Tubbergen om de tafel. De doelen in het huidige dorpsplan zijn gerealiseerd of in uitvoering. Een nieuw dorpsplan voor de komende tien jaren (tot 2035) wordt in samenwerking met inwoners en gemeente ontwikkeld. Een nieuw bestemmingsplan maakt hiervan deel uit als het aan de Dorpsraad ligt.

Zorg

Voor het thema zorg gaf Silvia Sander als dorpsondersteuner een uiteenzetting van haar werkzaamheden voor de inwoners. Ze organiseert elke maand gezamenlijke maaltijden en beantwoordt hulpvragen van inwoners over het invullen van formulieren voor ouderen en duofietsen met ouderen, om maar enkele activiteiten te noemen ‘Fleringen met mekaar’ en ‘Fleringen Fit’ zijn tevens mooie voorbeelden van haar werkzaamheden.

Kroezeboom en kapel

Een andere wens van de inwoners die in het actuele dorpsplan genoemd werd, is de Kroezeboom en haar kapel over te nemen van het kerkbestuur waartoe een nieuwe werkgroep in het leven is geroepen door de Dorpsraad. Het afgelopen jaar zijn er enkele bijeenkomsten geweest met het H.Pancratius bestuur en bisdom. De wens van de werkgroep om naast de kerk ook de kapel met Kroezeboom over te brengen naar Fleringen vond echter geen gehoor bij het bisdom.

Vervolgens heeft de werkgroep het credo ‘als je niet kunt wat je wilt, wil dan wat je kunt’ maar in overweging genomen. Met het kerkbestuur werd overeengekomen dat er financiële middelen gereserveerd zijn in de begroting van 2024 om de kapel te renoveren. Daar is tenslotte sinds de bouw in 1946 niets aan onderhoud, laat staan groot onderhoud, gedaan. De werkgroep zal binnenkort een offerte opvragen bij aannemers zodat ook hieraan gewerkt kan worden in 2024 en 2025. Ook de toegangsweg naar de Kroezeboom krijgt een opknapbeurt.

Hart van Fleringen

Anne Lenferink gaf duidelijkheid over de vorderingen m.b.t. aanpassingen en de inrichting van het Hart van Fleringen. De voormalige kerk is inmiddels eigendom van de Stichting Dorpsgebouw en er heerste tevredenheid over de actie dorpsbijdrage die zorgt voor de exploitatie van het gebouw. Het bestuur heeft inmiddels mede naar aanleiding van de inbreng van de inwoners en studenten van de Hoge School haar aandacht verlegd naar architecten die aan de slag kunnen met de wensen en aanbevelingen van de inwoners. In het najaar verwacht het bestuur met de inwoners kennis te nemen van de mogelijkheden en uitkomsten. Tot die tijd blijft het gebouw toegankelijk voor de huidige en andere activiteiten waarvoor men het bestuur kan benaderen.

Onderwijs

Na de pauze kreeg Gerard Kuipers als voorzitter van Kulturhus De Spil het woord en hij kon het nodige licht laten schijnen op de ontwikkelingen van de integratie van De Spil en de school. Komende week is het bestek gereed en zijn vier aannemers benaderd om middels een prijsopgave de aanbesteding af te ronden. In het najaar kan dan hopelijk de schop in de grond, aldus Gerard Kuipers. Na afloop van de vergadering konden de inwoners alvast een toelichting krijgen op de tekeningen die waren te bekijken.

Tonnie Busscher dankte hierna de sprekers en de aanwezigen voor hun aanwezigheid, betrokkenheid en belangstelling. Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt.