Natuur & Milieu

Schop in de grond bij Landgoederen Oldenzaal

OLDENZAAL - In het Natura 2000-gebied Landgoederen Oldenzaal worden half augustus de eerste werkzaamheden zichtbaar. Lokale aannemer Gerwers Tilligte BV start in opdracht van provincie Overijssel met werkzaamheden om de bijzondere natuur in het gebied te herstellen en te behouden.

Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher: “Mooi dat er – in deze coronatijd – gestart wordt met de werkzaamheden én dat er een lokale aannemer aan de slag gaat. Een partij uit de regio die het gebied goed kent en zo positief bijdraagt aan de ontwikkeling van de leefbaarheid op een vitaal platteland.”

 

Kwetsbare natuur

Het Natura 2000-gebied Landgoederen Oldenzaal is te droog. Dat is niet goed voor de kwetsbare natuur. Het gaat dan onder meer om bomen en planten die op de oevers van de beken te vinden zijn. Bijzondere planten die er voorkomen zijn bijvoorbeeld de slanke sleutelbloem en de bosanemoon. Ook de kamsalamander en de vissoort rivierdonderpad willen we graag in dit gebied houden. Daarom neemt de provincie maatregelen om de natuur in stand te houden en te verbeteren. Omdat deze maatregelen van invloed zijn op aangrenzende percelen, worden hierover afspraken gemaakt met de betreffende grondeigenaren. Met een deel van de grondeigenaren zijn inmiddels afspraken gemaakt, maar met een ander deel nog niet. De provincie doorloopt dit proces zorgvuldig en blijft met deze grondeigenaren in gesprek. Op de gronden van de eigenaren waarmee nog geen overeenstemming is, gaan de werkzaamheden nu niet van start.

 

Werkzaamheden

Het gebied moet natter worden. Daarom worden diverse sloten en greppels gedempt. Sommige bossen hebben een hoge grondwaterstand nodig. Daarom maakt de aannemer onder andere de Snoeyinksbeek en Rossumerbeek minder diep. Op meerdere stukken grond verwijdert Gerwers ook de drainage. In veel landbouwgronden ligt drainage. Dat zijn ondergrondse buizen die ervoor zorgen dat het water versneld afgevoerd wordt uit de bodem. Drainage verlaagt daardoor het grondwaterpeil in die stukken grond. Maar het zorgt daarmee ook voor verdroging van kwetsbare natuur. Op een paar plekken worden maatregelen genomen om het oppervlaktewater langer vast te houden. Langs de Snoeyinksbeek verlaagt de aannemer bijvoorbeeld op een paar plekken de grond zodat de beek sneller kan overstromen. Hierdoor wordt niet alleen het bos beschermd, maar ook de rivierdonderpad. Eind 2021 moeten de werkzaamheden klaar zijn.

 

Impact omgeving

Op sommige locaties komt grond vrij die afgevoerd moet worden. Dit grondtransport vindt plaats over de openbare weg. Dit kan leiden tot enige hinder voor weggebruikers en voor bewoners die dicht langs de transportroutes wonen. De aanwonenden zijn hierover geïnformeerd en de hinder wordt zoveel mogelijk beperkt. De veiligheid van de overige weggebruikers staat voorop.

Sommige wegen en recreatieve routes kunnen tijdelijk minder goed bereikbaar zijn. Er worden omleidingsroutes ingesteld om ervoor te zorgen dat de routes niet doodlopen. Woningen en percelen blijven altijd bereikbaar. Waar werkzaamheden plaatsvinden wordt vooraf goed gecommuniceerd richting bewoners.

 

Natura 2000

Landgoederen Oldenzaal is één van de 24 natuurgebieden in Overijssel die zijn aangewezen als Natura 2000-gebied vanwege de bijzondere natuur. Nu en de komende jaren zijn we aan de slag om ze sterker te maken en te herstellen. De provincie Overijssel is opdrachtgever, maar doet dit samen met Waterschap Vechtstromen, Natuurmonumenten, gemeente Losser en LTO-Noord. Meer informatie over het Natura 2000-programma vindt u op: www.overijssel.nl/natura2000.