Algemeen

Verkeers(on)veiligheid op de bisschopstraat in Weerselo

WEERSELO - In de afgelopen weken is er weer wat reuring geweest met betrekking tot de Rondweg Weerselo. De aanleiding hiervoor was de huidige staat van de Bisschopstraat, waarbij de reconstructie van 2019 volgens velen en ook volgens de ‘Werkgroep Rondweg Weerselo Oost’ geen verbetering heeft gebracht in de verkeersveiligheid. De gemeente Dinkelland houdt volgens de werkgroep nog steeds vast aan het feit dat de verkeersveiligheid verbeterd is, terwijl het in de praktijk niet zo ervaren wordt. In de Provinciale Staten van Overijssel heeft de fractie Forum voor Democratie vragen gesteld over de veiligheid op de Bisschopstraat en de voortgang van de aanleg van de rondweg om Weerselo.

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) reageert in de aanloop naar de antwoorden: “Om de veiligheid, doorstroming en leefbaarheid op de Bisschopstraat te verbeteren zijn begin 2000 al plannen ontwikkeld voor een rondweg om Weerselo. Daartoe is in 2007 een overeenkomst tussen de gemeente Dinkelland en de provincie Overijssel gesloten. Als gevolg van de stikstofproblematiek ligt de realisatie van deze rondweg al jaren stil.” 
De vragen en de daarop gegeven antwoorden geven een actueel beeld van de situatie. De fractie stelt de volgende vragen en het college van GS antwoordt daarop (citaat).
 
Vraag 1: “Wat gaat het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel doen om de Bisschopstraat veiliger te maken?” 
Antwoord 1: “In 2007 is door de gemeente Dinkelland en provincie Overijssel een overeenkomst getekend inzake de aanleg van de rondweg Weerselo in de N343 provinciale weg Oldenzaal–Slagharen en het beheer en onderhoud hiervan. Daarbij zijn tevens afspraken vastgelegd over het om niet in eigendom, beheer en onderhoud overdragen van het gedeelte weg van de N343 tussen de zuidelijke en de noordelijke rotonde (Bisschopstraat). Deze overdracht zal plaatsvinden, gelijktijdig met de oplevering van de rondweg. De gemeente is vanaf dat moment verantwoordelijk voor de inrichting van dit weggedeelte. Afspraak is dat de provincie het betreffende weggedeelte in een voldoende staat van onderhoud zal overdragen, zonder betaling van een afkoopsom aan de gemeente. In 2019 zijn op de N343 in het centrum van Weerselo in het kader van het Centrumplan door de gemeente herinrichtingsmaatregelen uitgevoerd (zogenoemde ‘no-regret’-maatregelen). In goed overleg is gelijktijdig door de provincie op de resterende delen van de N343 binnen de bebouwde kom van Weerselo groot onderhoud uitgevoerd.
 
In het najaar van 2020 staat de realisatie van een rotonde ter plaatse van de Bisschopstraat/Bornsestraat gepland (eveneens een zogenoemde ‘no-regret’-maatregel).”
 
Vraag 2: “Is het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel al in gesprek met het college van Burgemeester en Wethouders van Dinkelland over genoemde situatie? En zo ja, wat zijn de resultaten van die gesprekken? Indien zo nee, gaat het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel dat (op korte termijn) doen?” 
Antwoord 2: “Ja, reeds lange tijd. Zie ook antwoord 1. Op verzoek van de toenmalige Statencommissie is in 2015 een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA), inzake de rondweg N343 Weerselo uitgevoerd. Over de uitkomst daarvan is Provinciale Staten bij brief van 15 december 2015, kenmerk PS/2015/977 geïnformeerd. Voor en na deze analyse is veel discussie gevoerd over het al dan niet aanleggen van de rondweg Weerselo. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid, dat burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland en ons college de aanleg van de Rondweg Weerselo in 2017 heeft herbevestigd. Wij hebben Provinciale Staten daarover geïnformeerd bij brief van 14 maart 2017, kenmerk PS/2017/278.” 
 
Vraag 3: “Wat is de huidige stand van zaken omtrent de nieuw aan te leggen rondweg in Weerselo?” 
Antwoord 3: “Dit project heeft vanwege de stikstofproblematiek geruime tijd stilgelegen. Momenteel zijn de provincie en de gemeente gezamenlijk aan het onderzoeken, hoe het stikstofvraagstuk kan worden opgelost. Wij zijn nog steeds positief gestemd over de haalbaarheid van dit vraagstuk. Zodra er meer duidelijkheid over het stikstofvraagstuk is, wordt de te doorlopen bestemmingsplanprocedure door de gemeente Dinkelland opgestart en worden de overige benodigde onderzoeken uitgevoerd.”
Tot zover het citaat.
 
De gegeven antwoorden hebben geleid tot het stellen van aanvullende vragen op 24 mei jl. Forum voor Democratie heeft daar nog geen antwoord op gekregen. De fractie geeft de volgende toelichting (citaat):
“Het vele verkeer op de N343 zorgt al jaren voor veel gevaarlijke verkeerssituaties en heeft gevolgen voor de leefbaarheid in het dorp. Aanwonenden zeggen zelfs dat het wachten is op (meer) ongelukken. 
Om de dorpskern van Weerselo te ontlasten van het vele verkeer is er enkele jaren geleden besloten om een rondweg om het dorp aan te leggen. Tot op heden is er, afgezien van een aangelegde rotonde, nog geen schop in de grond gegaan om deze rondweg te realiseren.  
Wel heeft er in 2019 een herinrichting van de Bisschopstraat plaatsgevonden. Hierbij zijn snelheidsremmers toegevoegd, maar ook weggehaald. De maatregelen die doorgevoerd zijn in die herinrichting lijken tot dusver weinig resultaat te hebben.  
De verantwoordelijk wethouder wil wachten met het aanleggen van nieuwe snelheidsremmers. Hij wil de effecten van de nieuw aan te leggen rotonde t.b.v. de rondweg afwachten. Hierop wachten betekent volgens de fractie van FVD Overijssel ook wachten op ongelukken. 
De N343 (Bisschopstraat) ter hoogte van Weerselo zorgt dus nog altijd voor gevaarlijke verkeerssituaties en heeft veel gevolgen voor de leefbaarheid in Weerselo.” (Einde citaat.)
 
Vervolgens stelt de fractie de volgende vagen aan het college van GS (citaat):
“1. Wat gaat het college van GS in de nabije toekomst doen om het tracé van de Bisschopstraat tussen de nog aan te leggen noordelijke rotonde en de zuidelijke rotonde veiliger te maken?
2. Omwonenden ervaren de Bisschopstraat veelal als onveilig. Zelfs na de grondige herinrichting van 2019 is dit nog steeds het geval. Wat gaat het college van GS doen om het gevoel van onveiligheid bij die omwonenden weg te nemen? 
3. Kunnen we uit het antwoord op vraag 2 opmaken dat de aanleg van de rondweg Weerselo (oostelijke variant) doorgang zal vinden? 
4. Kan het college van GS een tijdspad aangeven wat betreft de verwachte voortgang van de rondweg Weerselo?
5. Heeft het college van GS een streefdatum of -moment voor de oplevering van de rondweg Weerselo?
6. Bestaat er nog een mogelijkheid dat de oostelijke variant van de rondweg Weerselo niet aangelegd zal worden?
7. Bestaat er nog een mogelijkheid dat ervoor zal worden gekozen om de westelijke variant van de rondweg Weerselo aan te leggen? 
8. Is met een eventuele overlast van overmatig sluipverkeer vanaf de rondweg naar Reutum/Ootmarsum rekening gehouden in het huidige ontwerp voor de oostelijke variant van de rondweg Weerselo? Zo ja, hoe? Zo nee, gaat hier nog aandacht aan geschonken worden? 
9. Is het college van GS bereid om samen met het college van B&W van de gemeente Dinkelland in gesprek te gaan over, en te zorgen voor, een manier van tijdige en regelmatige informatievoorziening voor de inwoners van Weerselo omtrent ontwikkelingen met betrekking tot de rondweg Weerselo?
10. Zo ja, is het college van GS dan bereid om er samen met het college van B&W van de gemeente Dinkelland voor te zorgen dat de manier en frequentie van informatievoorziening naar de tevredenheid is van de inwoners van Weerselo?”(Einde citaat.)
 
Over de verkeersveiligheid op de Bisschopstraat en de aanleg van de geplande rondweg is het laatste woord nog niet gezegd. De onzekerheden en vragen bij vele inwoners van Weerselo zullen nog wel even blijven. De antwoorden op de tien aanvullende vragen brengen hopelijk binnenkort meer duidelijkheid.
Ine Flinkers