Algemeen

Gevarieerde woningbouw in voormalig internaat

College presenteert uitgangspunten AZC Azelo

BORNE - Landgoedontwikkeling, gevarieerde woningbouw, kleinschalige bedrijvigheid, kleinschalige zorg, hotelaccommodatie, buitensport en kleinschalige horeca. Het zijn enkele mogelijkheden die door het college aan de raad worden gedaan in haar voorstel ‘Uitgangspunten herontwikkeling locatie Maria Mediatrix, beter bekend als het AZC Azelo. Wat er niet kan volgens het college? AZC, industriele bedrijvigheid, een bungalowpark of grootschalige horeca. Vier geselecteerde kandidaten die op deze locatie iets willen ontwikkelen moeten hun plannen binnen die kaders ontwikkelen.

De gemeente Borne is sinds 2018 eigenaar van het circa acht hectare grote terrein aan de Bornerbroeksestraat. Naast het internaat bevinden zich op dat terrein onder meer een vrijstaande villa, een school, gymzaal, schuren en een kantoorpand. De afgelopen jaren is deze locatie onlosmakelijk verbonden geweest aan het asielzoekerscentrum. 

Na het vertrek van de derde lichting asielzoekers is besloten het voormalige internaat te slopen, waarmee voorkomen kon worden dat Den Haag het complex opnieuw kon vorderen voor asielopvang. Vorig jaar is daartoe wel een poging ondernomen, maar een meerderheid in de raad stemde een collegevoorstel af. Ondertussen had zich een aantal partijen gemeld die plannen voor herbestemming van een deel van het terrein bleken te hebben. Om die plannen uit te kunnen werken op grond waarvan een keuze gemaakt kan worden, is het echter noodzakelijk dat de gemeenteraad uitgangspunten voor de gewenste planontwikkeling vaststelt. 

Het nu voorliggende plan gaat uit van een integrale ontwikkeling waarbij verschillende beleidsontwikkelingen op elkaar worden afgestemd. Cruciaal daarbij zijn de plannen van de provincie rond de aanleg van de zogenaamde Vloedbeltverbinding die deels rond dit gebied gepland staan. Ook bekeken wordt in hoeverre tegemoetgekomen kan worden aan de toegenomen vraag naar woonruimte. Het hoofdgebouw zou daartoe verbouwd kunnen worden waarbij rekening gehouden moet worden met de geluidsbelasting. Ook hecht het college eraan dat bij de herinrichting rekening wordt gehouden met de cultuurhistorische waarde van de bestaande bebouwing. Hergebruik van die gebouwen geniet de voorkeur, waarbij ervan wordt uitgegaan dat op zijn minst het casco van het karakteristieke hoofdgebouw in takt blijft.

Behoeften
Uit onderzoeken blijkt dat in Borne onder meer behoefte bestaat aan goedkope koopwoningen, sociale huurwoningen en levensloopbestendig en seniorenwoningen. Deze locatie aan de Bornerbroeksestraat – met name het hoofdgebouw - biedt mogelijkheden om een inhaalslag te maken. Op basis van de uitgangspunten denkt het college dat bij handhaving van het hoofdgebouw en de villa maximaal 40 wooneenheden gerealiseerd kunnen worden naast een hotel met 25 kamers, kleinschalige bedrijvigheid, buitensportrecreatie en agrarische bedrijvigheid.

Om een en ander te kunnen realiseren zal op zijn minst een partiele herziening van het bestemmingsplan Buitengebied noodzakelijk zijn. Dat ontwerp moet ter inzage worden gelegd zodat omwonenden en aspirant-kopers weten waar ze aan toe zijn. 

Plannen indienen
Nadat de gemeenteraad op 1 februari a.s. de uitgangspunten en de functies hebben vastgesteld, zal de vier gegadigde partijen worden verzocht hun plannen nader uit te werken en te presenteren. Medio februari wil het college de vier geselecteerde initiatiefnemers vragen een definitief voorstel in te dienen. Die worden vervolgens beoordeeld, gevolgd door de voorlopige gunning. De afgewezenen krijgen tekst en uitleg over de afwijzing. Er komt nog een bezwaartermijn waarin zij tegen die afwijzing bezwaar kunnen maken. Bij verwerping daarvan volgt de definitieve gunning.

Uw reactie